Hvad er gevinsten ved geoteknisk tilsyn?

Med et geoteknisk tilsyn på dit bygge- eller anlægsprojekt, er du sikret, at dit projekt er funderet på sætningsfrie, intakte og bæredygtige aflejringer i hele byggefeltet. Når der bliver foretaget en geoteknisk forundersøgelse på en byggegrund, er det som oftest kun en punktundersøgelse af jordbund- og vandspejlsforholdene på byggefeltet, der bliver undersøgt.

Derfor er det nødvendigt at supplere med et geoteknisk tilsyn for at sikre, at forholdene ikke varierer i betydelig grad mellem undersøgelsespunkterne. Det geotekniske tilsyn udføres, når grave- og støbearbejdet står på, og vi vil eventuelt foretage korte prøveudgravninger.

Med andre ord får du med et geoteknisk tilsyn en visuel inspektion af udgravningerne til fundamentet. Hos IN-SITU Consult har vi stor erfaring på området, og med os som samarbejdspartnere kan du være tryg ved, at alt går rigtigt til.


Derfor kommer et geoteknisk tilsyn til sin ret

I forbindelse med tilsynsbesøget – afhængig af byggeriets art – kan vi også udføre styrkemålinger i form af for eksempel vingeforsøg (i kohæsionsjord), og dermed kan vi kontrollere jordens bæreevne, og kontrollere om den stemmer overens med den, der er forudsat ved projekteringen af byggeriet.

Det kan derfor også komme på tale, at vi udfører øvrige styrkemålinger såsom let rammesondering (i friktionsjord) og Troxler-målinger (i fyldjord). De forskellige styrkemålinger sikrer dig, at styrkekravet er overholdt i hele byggefeltet og ikke kun i de punkter, hvor de geotekniske boringer er udført under forundersøgelsen.

Uanset hvilket bygge- eller anlægsprojekt du står over for, kan vi hos IN-SITU Consult udføre det geotekniske tilsyn. Alle tilsyn foretages efter gældende standarder og beskrivelser.


Har du brug for en hånd til andre tilsyn?

Når vi har foretaget en geoteknisk kontrol på dit bygge- eller anlægsprojekt, afslutter vi med et tilsynsnotat. Det er din dokumentation for, at rådgiverens geotekniske forudsætninger er overholdt. Og skulle du ønske det, gennemfører vi også gerne tilsyn med eksternt bore/CPT-arbejde, så den kvalitet, forundersøgelserne viste, opnås og dokumenteres.

IN-SITU Consult er en rådgivende virksomhed, og vi har specialiseret os i monitorering inden for geotekniske og akustiske fagområder. Du kan blandt andet få udført opgaver inden for støj, vibration, pæleanalyse, geoteknisk design og tilsyn, geotekniske undersøgelser samt inspektion med os som samarbejdspartnere.

Vi kan ligeledes tilbyde opgaver inden for fotoregistrering, der indebærer droneflyvninger. En drone har den fordel, at den kan tage billeder fra utilgængelige steder, og har du et område ved byggeriet, der er svært at tilgå, kan vi nemt foretage fotoregistrering, så du trygt kan holde øje med, hvordan projektet skrider frem.

 

FAQ DATA

Hvad er et geoteknisk tilsyn?
Et geoteknisk tilsyn er en visuel inspektion af jordbunden i udgravningen.


Hvorfor er der brug for et geoteknisk tilsyn?
Med et geoteknisk tilsyn på dit bygge- eller anlægsprojekt, er du sikret, at dit projekt er funderet på sætningsfrie, intakte og bæredygtige aflejringer i hele byggefeltet.


Hvorfor er en geoteknisk forundersøgelse ikke tilstrækkelig?
Med en geoteknisk forundersøgelse får du kun et indblik i jorden der, hvor punktundersøgelserne bliver lavet. Du kender derfor ikke forholdene i hele byggefeltet, hvilket et geoteknisk tilsyn kan løse.