Nyheder

Her kan du læse spændende artikler og nyheder om IN-SITU Consults arbejde og projekter. 

 • 16/01/2024 - Nicolai Nilsson, Partner – IN-SITU Consult
  Droner i Tjeneste: Inspektioner af tage og facader i boligforeninger

  Dronerne, som vi kender dem i dag, kan synes som en teknologisk nyskabelse sprunget direkte ud af science fiction. Men hvis vi tager et skridt tilbage, kan vi se, at menneskehedens fascinerende forhold til at kunne "flyve" og se verden fra fugleperspektiv har dybe historiske rødder.

  Læs mere
 • 08/12/2023
  Forebyg naboklager og styrk dokumentationen med støjmåling

  Den moderne verden er i konstant bevægelse, og støj fra byggeri og industri er blevet en uundgåelig del af mange menneskers hverdag. Som organisation eller projektansvarlig på et byggeri kan støj blive et betydeligt problem, der kan resultere i naboklager, konflikter og potentielle retssager, og støjregulering er derfor en afgørende faktor for et effektivt forløb.

  Ved at tage dine forholdsregler allerede i planlægningsfasen kan du forebygge naboklager og opretholde et godt forhold til lokalsamfundet, mens byggeriet står på. I den forbindelse er støjmåling et uvurderligt redskab. Ved at måle og registrere støjniveauer kan du ikke bare undgå unødvendige konflikter, du kan også dokumentere, at alle krav er overholdt.

  Hos IN-SITU Consult tilbyder vi støjmåling ved brug af to forskellige målemetoder: skelmåling og nærfeltsmåling. Ved begge målemetoder bestemmer man støjbelastningen i et bestemt punkt.

   


  Skelmåling vs. nærfeltsmåling – hvornår skal du bruge hvad?

  Skelmåling og nærfeltsmåling er som nævnt to forskellige målemetoder, der kan anvendes til at måle støjniveauer. De egner sig dog til to forskellige ting, og derfor er det relevant at tage et kig på, hvad metoderne hver især kan.


  Skelmåling

  En skelmåling foregår, som navnet antyder, ved skellet til det sted, hvor man ønsker at måle støjen. Det vil som regel være ved skel til nabobeboelse, og formålet er at dokumentere, hvorvidt de tilladte grænseværdier overholdes, eller om der skal sættes ind med støjdæmpende foranstaltninger.

  Ved en skelmåling får organisationen svar på støjbidraget under den specifikke situation. Altså et overordnet overblik over, om støjniveauet ligger under eller over det tilladte – men ikke en indikation af hvilke støjkilder, der er årsag til, at grænsen eventuelt ikke er overholdt.

  Skelmåling er følsom over for vejrforhold, herunder vindretning, vindstyrke, skydække etc., og der kan derfor være situationer, hvor det er nødvendigt at måle flere gange.


  Nærfeltsmåling

  En nærfeltsmåling – eller kildestyrkemåling, som det også kaldes – foretages helt tæt på den enkelte støjkilde. Det kan eksempelvis være aktuelt i forbindelse med at identificere og karakterisere en specifik støjkilde, fx en bestemt maskine.

  Når vi måler i nærheden af kilden, får du en bedre forståelse af, hvilke dele af maskinen eller processen der genererer mest støj, og dermed hvor indsatsen for støjreduktion bedst kan rettes hen.

  Modsat en skelmåling stilles der ikke krav til hverken tidspunkt eller vejrforhold, når vi måler efter nærfeltsmetoden, og derfor får du en præcis måling med det samme.


  Tænk støjmåling ind i planlægningsfasen

  Hvis du vil undgå naboklager, kan du med fordel tænke støjmåling ind allerede inden, byggeriet sættes i gang. Ved at måle støjniveauet på byggepladsen før byggeriet startes, kan du etablere en reference for, hvad det normale støjniveau er – det kan være værdifuld viden, når du skal vurdere den faktiske indvirkning af byggeriets støj.

  Ved hjælp af støjmålinger og målrettet software kan du desuden oprette en støjmodel for det planlagte byggeri. På den måde får du overblik over, hvordan forskellige byggeaktiviteter vil påvirke støjniveauerne, og det kan være en hjælpende hånd i planlægningen af de respektive aktiviteter i forhold til at minimere støjgenerne.

  Hos IN-SITU Consult kan vi hjælpe dig i mål med dine støjmålinger både før, under og efter projektet er afsluttet. Du får den nødvendige dokumentation som bevis på, at kravene overholdes, ligesom du får mulighed for at bruge de respektive data til at gå i dialog med lokalsamfundet, inden byggeriet sættes i gang. Kontakt os i dag for at høre nærmere – vi er klar til at hjælpe!

   

  FAQ

  Hvad er formålet med støjmåling i forbindelse med byggeri?
  Formålet med støjmåling både før og under byggeriet er at forebygge naboklager og konflikter i lokalsamfundet, og derudover giver målingerne den nødvendige dokumentation ift. regler på området.


  Hvad er forskellen på skelmåling og nærfeltsmåling?
  En skelmåling foregår i skellet til det sted, hvor man ønsker at måle støjen – fx i naboskel. Nærfeltsmåling foregår tæt på den enkelte støjkilde.


  Hvorfor udføre støjmåling inden byggeriet startes?
  Ved at måle støjniveauet inden byggeriet sættes i gang, kan du etablere en referenceramme for det normale støjniveau og få overblik over, hvordan forskellige byggeaktiviteter kan påvirker niveauerne.

  Læs mere
 • 08/12/2023
  Hvad er gevinsten ved geoteknisk tilsyn?

  Med et geoteknisk tilsyn på dit bygge- eller anlægsprojekt, er du sikret, at dit projekt er funderet på sætningsfrie, intakte og bæredygtige aflejringer i hele byggefeltet. Når der bliver foretaget en geoteknisk forundersøgelse på en byggegrund, er det som oftest kun en punktundersøgelse af jordbund- og vandspejlsforholdene på byggefeltet, der bliver undersøgt.

  Derfor er det nødvendigt at supplere med et geoteknisk tilsyn for at sikre, at forholdene ikke varierer i betydelig grad mellem undersøgelsespunkterne. Det geotekniske tilsyn udføres, når grave- og støbearbejdet står på, og vi vil eventuelt foretage korte prøveudgravninger.

  Med andre ord får du med et geoteknisk tilsyn en visuel inspektion af udgravningerne til fundamentet. Hos IN-SITU Consult har vi stor erfaring på området, og med os som samarbejdspartnere kan du være tryg ved, at alt går rigtigt til.


  Derfor kommer et geoteknisk tilsyn til sin ret

  I forbindelse med tilsynsbesøget – afhængig af byggeriets art – kan vi også udføre styrkemålinger i form af for eksempel vingeforsøg (i kohæsionsjord), og dermed kan vi kontrollere jordens bæreevne, og kontrollere om den stemmer overens med den, der er forudsat ved projekteringen af byggeriet.

  Det kan derfor også komme på tale, at vi udfører øvrige styrkemålinger såsom let rammesondering (i friktionsjord) og Troxler-målinger (i fyldjord). De forskellige styrkemålinger sikrer dig, at styrkekravet er overholdt i hele byggefeltet og ikke kun i de punkter, hvor de geotekniske boringer er udført under forundersøgelsen.

  Uanset hvilket bygge- eller anlægsprojekt du står over for, kan vi hos IN-SITU Consult udføre det geotekniske tilsyn. Alle tilsyn foretages efter gældende standarder og beskrivelser.


  Har du brug for en hånd til andre tilsyn?

  Når vi har foretaget en geoteknisk kontrol på dit bygge- eller anlægsprojekt, afslutter vi med et tilsynsnotat. Det er din dokumentation for, at rådgiverens geotekniske forudsætninger er overholdt. Og skulle du ønske det, gennemfører vi også gerne tilsyn med eksternt bore/CPT-arbejde, så den kvalitet, forundersøgelserne viste, opnås og dokumenteres.

  IN-SITU Consult er en rådgivende virksomhed, og vi har specialiseret os i monitorering inden for geotekniske og akustiske fagområder. Du kan blandt andet få udført opgaver inden for støj, vibration, pæleanalyse, geoteknisk design og tilsyn, geotekniske undersøgelser samt inspektion med os som samarbejdspartnere.

  Vi kan ligeledes tilbyde opgaver inden for fotoregistrering, der indebærer droneflyvninger. En drone har den fordel, at den kan tage billeder fra utilgængelige steder, og har du et område ved byggeriet, der er svært at tilgå, kan vi nemt foretage fotoregistrering, så du trygt kan holde øje med, hvordan projektet skrider frem.

   

  FAQ DATA

  Hvad er et geoteknisk tilsyn?
  Et geoteknisk tilsyn er en visuel inspektion af jordbunden i udgravningen.


  Hvorfor er der brug for et geoteknisk tilsyn?
  Med et geoteknisk tilsyn på dit bygge- eller anlægsprojekt, er du sikret, at dit projekt er funderet på sætningsfrie, intakte og bæredygtige aflejringer i hele byggefeltet.


  Hvorfor er en geoteknisk forundersøgelse ikke tilstrækkelig?
  Med en geoteknisk forundersøgelse får du kun et indblik i jorden der, hvor punktundersøgelserne bliver lavet. Du kender derfor ikke forholdene i hele byggefeltet, hvilket et geoteknisk tilsyn kan løse.

  Læs mere
 • 20/09/2023
  IN-SITU Consult indgår samarbejdsaftale med verdensledende Dynatest

  Vi er stolte af at præsentere en nyskabende samarbejdsaftale mellem IN-SITU Consult og den verdensberømte producent af måleudstyr, Dynatest. Dette strategiske partnerskab fokuserer på "consulting services" og feltarbejde, hvilket positionerer IN-SITU Consult som det ledende udførende organ på projekter i både Norden og Baltikum.

  Nicolai Nilsson, udtaler: "Dette samarbejde markerer en væsentlig udvikling for os som teknisk målevirksomhed. Ikke alene kan vi nu tappe ind i nye markedssegmenter, men vores serviceudbud er også blevet udvidet betydeligt med tilføjelsen af HWD og MFV målinger. Dynatests utrættelige engagement og dygtighed inden for produktionen af måleudstyr supplerer vores egen dedikation til teknisk måling og rådgivning på den mest harmoniske måde."

  Vores vision er at sammenflette vores ekspertise for at yde den bedste service og innovation inden for branchen, og vi er overbeviste om, at dette samarbejde vil bringe utallige fordele for både vores eksisterende og kommende kunder.

  For mere information om vores banebrydende samarbejde og det nyeste udstyr, er du velkommen til at kontakte os direkte på +45 2272 0086 eller nnn@insituconsult.dk. Yderligere detaljer er også tilgængelige på både Dynatest.com og IN-SITU.dk.

  Læs mere
 • 01/08/2023
  Hvorfor overveje monitering ved større anlægsprojekter?

  Monitering ved større anlægsprojekter kan være en vigtig faktor i forskellige henseender. For eksempel hvis du ønsker at forebygge skader på det omkringliggende miljø, imødekomme eventuelle krav fra bygherre og/eller tilsyn eller for at dokumentere overholdelse af gældende lovgivning overfor det eksterne miljø.

  Forud for monitering kan du desuden overveje at få udarbejdet en risikovurdering, som giver overblik over, hvilke bygninger i nærheden du skal være særligt opmærksom på. Selvom det lyder kompliceret, er det ofte billigere at gøre et godt forarbejde end at skulle igennem en erstatningssag efterfølgende.

  Hos IN-SITU Consult tilbyder vi en bred vifte af moniteringsydelser, der kan forbedre anlægsprojektets effektivitet, sikkerhed og kvalitet, herunder vibration, støvmåling, støjmonitorering og grundvandsmåling.

   

  Læs mere
 • 28/04/2023
  Hvordan kan en fotoregistrering gavne dit byggeri?

  Hvordan kan en fotoregistrering gavne dit byggeri?

  Når du vælger at få lavet en fotoregistrering på de nærliggende bygninger omkring det bygge- eller anlægsprojekt, du er tilknyttet, får du dokumentation for eventuelle synlige revner på de pågældende bygninger, ligesom du kan få afdækket andre opmærksomhedskrævende faktorer. Når du hyrer IN-SITU Consult til opgaven, består fotoregistreringen af billeder af både sætningsskader, skader og generelt mislighold på en ejendom.

  Læs mere
 • 29/03/2023
  Hvad er komprimeringskontrol og hvorfor er det vigtigt?

  Med en komprimeringskontrol sikrer du dokumentation på, at det sand, ler eller grus, hvorpå fundamentet af en ny bygning skal opføres, har en bæreevne, der rækker.

  Når fundamentet til en ny bygning skal opføres, er det vigtigt at sikre, at det sand, grus, ler samt knust asfalt og genbrugsbeton, fundamentet skal stå på, har en bæreevne, der er tilstrækkelig. Det betyder, at materialet skal være komprimeret korrekt.

  Hvis materialet er komprimeret korrekt, vil bygningen være holdbar og sikker. Hvis det derimod ikke overholder kravet til komprimeringsgraden, kan det få konsekvenser for bygningens gulve og vægge, der kan begynde at sætte sig og slå revner.

  For at sikre at fyldlaget har en tilstrækkelig bæreevne, skal der udføres en komprimeringskontrol. Dermed får du dokumentation for, at materialet er komprimeret korrekt.

  Overhold kravene med komprimeringskontrol


  Med IN-SITU Consult som samarbejdspartnere er du sikret en professionel komprimeringskontrol. Når vi udfører en komprimeringskontrol, måler vi komprimeringsgraden i materialer som ler, sand, grus, knust genbrugsbeton og asfaltlag.

  Det betyder, at du får papirer på, at komprimeringsgraden overholder de krav, der er til kvalitetssikringen.

  Sådan foregår målingerne


  Hos IN-SITU Consult udfører vi feltmålinger ved brug af en isotopsonde. Selve metoden går ud på at måle materialets densitet med isotopsonden. Dernæst kan vi sammenligne resultatet med et referenceforsøg. Referenceforsøgene står en af vores samarbejdspartnere for, da vi ikke selv råder over eget laboratorie.

  Isotopmetoden er en effektiv metode, der gør, at du hurtigere kan komme videre med arbejdet.

  Når ovenstående målinger og referenceforsøget er på plads, kan vi holde den densitet, som isotopsonden er nået frem til op mod referenceværdien, og dernæst kan komprimereringsgraden udregnes. Det endelige resultat angiver, om kravet til komprimeringsgraden er opfyldt.

  Er kravet til komprimeringsgraden ikke opfyldt, står vi klar med rådgivning til, hvilke løsninger der så kan komme i spil.


  Vil du vide mere om komprimeringskontrol?


  Har du brug for at få uddybet, hvordan vi hos IN-SITU Consult udfører en komprimeringskontrol, eller har du spørgsmål til måleinstrumenter med mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at rådgive, så du får den bedst mulige løsning til dit projekt.

  Hos IN-SITU Consult har vi specialiseret os i monitering inden for geotekniske og akustiske fagområder, og vi har mange års erfaring inden for området.

  Du kan desuden bruge vores erfaring og know how til en lang række andre opgaver inden for støj, vibration, pæleanalyse, geoteknisk design og tilsyn, geotekniske undersøgelser, inspektion og fotoregistrering.

  Hvad er komprimeringskontrol og hvorfor er det vigtigt?


  Komprimeringskontrol er nødvendigt at udføre for at sikre, at det materiale, en bygning skal funderes på, har tilstrækkelig bæreevne. Læs mere her.

  FAQ

  Hvad er en isotopsonde?
  En isotopsonde er et måleinstrument til at måle densiteten i materialer som ler, sand, grus og lignende.

  Hvad er komprimeringsgrad?
  Når IN-SITU Consult udfører en komprimeringskontrol, måles densiteten i materialer som ler, sand, grus, knust genbrugsbeton og asfaltlag. Det resultat holdes op mod referenceforsøg, og heraf udledes komprimeringsgraden.

  Hvorfor er komprimeringskontrol nødvendigt?
  Det er vigtigt, at jord, sand og grus er komprimeret i den korrekte grad, når der skal bygges et fundament til en ny bygning, da der ellers kan opstå revner i bygningens vægge og gulve.

  Læs mere
 • 08/02/2023
  Hvordan kan en droneinspektion hjælpe dit byggeri?

  Du kan opnå unik viden om din byggeplads, når du får foretaget en droneinspektion. En drone kan let komme steder hen, hvor terrænet ellers er utilgængeligt, og du kan løbende holde øje med, hvordan projektet skrider frem.

   

  Står du over for et nyt anlægs- eller byggeprojekt, kan det være fornuftigt at starte med en droneinspektion. Du får et godt overblik over byggepladsen, så du kan se, hvad du har med at gøre på byggefeltet. Du får derudover indblik i detaljer, du ellers ville risikere at misse, eller som er svære at tilgå grundet utilgængeligt terræn. 

   

  Droneinspektionen kan ligeledes give dig værdifuld viden i løbet af hele byggeriets levetid. Vi tilbyder at lave Ortofoto gennem hele perioden, så du kan følge byggeriet uge for uge, eller måned for måned. En droneinspektion fra IN-SITU Consult kan eksempelvis bestå af en kortlægning af byggepladsen fra luften. Når dronen regelmæssigt sendes op for at tage billeder i løbet af den tid, projektet er i gang, kan du tydeligt se byggeriets fremgang, og om der er områder, du bør være særligt opmærksom på. Her får du med jævne mellemrum informationer, der fortæller om tilstanden på byggepladsen, hvilket klæder dig godt på i forhold til at træffe beslutninger på eksempelvis byggemøder.

   

  Hvad er fordelen ved en droneinspektion?

  Når vi hos IN-SITU Consult sender en drone i vejret, sørger vi for, at den flyver og tager billeder fra samme koordinater hver gang. På den måde er det let for dig at sammenholde data fra gang til gang.

  Du kan vælge at få dine data serveret som punktskyer, rå foto og 3D modeller. Og i samarbejde med vores droneansvarlige kan du også vælge at se dine data som eksempelvis ortofoto, termografi, terrænmodel, volumenberegning og arealopmåling. Mulighederne er mange, og du kan få præcis de data, du har brug for.

   

  Spar tid og besvær ved at vælge et professionelt team

  Med IN-SITU Consult som samarbejdspartner på projektet, får du adgang til mange års erfaring inden for droneteknologi, inspektion og lovgivning. Dertil kommer over 30 års erfaring inden for konventionel inspektion, måling, analyse og rådgivning.

  Det betyder, at du sparer både tid og besvær, når du samarbejder med os – du slipper nemlig for at skulle uddanne mandskab, planlægge, indhente tilladelser og finde den rette software til databehandlingen. Du kan desuden lade os om at varsle naboer i forbindelse med fotoregistrering. Når vi står for alle dele af opgaven, kan du koncentrere dig om de opgaver i byggeriet, der kræver dit fulde fokus.

  Hos IN-SITU Consult udfører vi målinger, analyser og rådgivning, og derfor kan du naturligvis også få hjælp til andre dele af byggeprojektet så som monitorering af vibration og geoteknisk tilsyn. Se hvilke andre byggeprojekter vi har hjulpet her.

   

  FAQ

  Hvilke data giver en droneinspektion fra et byggeområde?
  En droneinspektion kan levere værdifuld data så som termografiske målinger og terrænmodeller, så du kan træffe bedre beslutninger for byggeriets videre proces.

  Hvor i landet foretager IN-SITU Consult droneinspektion?
  Det er muligt at bestille IN-SITU Consult til at foretage en droneinspektion på hvilken som helst byggeplads rundt om i landet. Vi kommer til dig, uanset om byggeriet foregår på Sjælland, på Fyn eller i Jylland.

  Hvordan foregår en droneinspektion?
  En droneinspektion vil typisk foregå flere gange i løbet af et anlægs- eller byggeprojekts levetid. Du får dermed løbende data fra nøjagtig de samme koordinater, så du let kan se byggeriets fremgang.

  Læs mere
 • 08/02/2023
  Få styr på dokumentationen og reducer risikoen for skader med vibrationsmåling

  Har du brug for en kontinuerlig registrering af, hvordan vibrationer påvirker ejendomme og andre bygninger i det byggeområde, du skal arbejde i? Så læs med her og se, hvordan vi kan hjælpe.

   

  Med en vibrationsmåling i det område, du skal til at renovere eller bygge i, får du styr på dokumentationen og sikrer overholdelse af grænseværdier, imens du arbejder. Hos IN-SITU Consult har vi mange års erfaring med vibrationsmåling, så du kan forebygge skader i løbet af den tid, arbejdet står på.

   

  Inden selve vibrationsmålingen går i gang, kan vi eksempelvis sørge for at undersøge, hvilke bygninger og eventuelle genstande i nærområdet, der kan være udsatte. På den måde sikrer vi, at du trygt kan udføre den opgave, du er hyret til, uden der sker skader på ejendomme, der ligger umiddelbart op ad byggepladsen.

   

  Som rådgivende virksomhed med opgaver blandt andet inden for støj, pæleanalyse, geoteknisk design og tilsyn samt monitorering af vibration, har du en erfaren spiller i ryggen, når du vælger os til at udføre vibrationsmåling. Og når vi fokuserer på det, vi gør bedst, kan du bevare fokus på dine opgaver.

   

  Hvordan foregår vibrationsmåling?

   

  Arbejdet med vibrationsmåling starter før selve målingerne udføres. Alt afhængig af hvor stor en del af planlægningen vi varetarer, kan vi eksempelvis starte med at optegne en sikkerhedszone rundt om byggeområdet. På den måde kan vi lave en grundig analyse af de særlige risikoområder i nærmiljøet, inden byggearbejdet går i gang. Eksempelvis vil en fredet eller bevaringsværdig ejendom, såfremt vi står for planlægningen, altid være et punkt vi noterer, så du er orienteret om at det er nødvendigt med særlig varsomhed. Det skyldes, at der er strengere krav til påvirkning fra vibrationer, når det gælder bygninger i denne kategori.

   

  Dernæst vil vi udvælge målepunkter i området, som afhænger af eksempelvis bygninger, der kræver særlig varsomhed, men også af det arbejde der skal udføres. Når udstyret er sat op, kan målingerne gå i gang. 

   

  Måling ud fra DIN 4150-3

   

  Når vi udfører vibrationsmålinger, gør vi det ud fra den tyske standard DIN 4150-3. Vibrationsmålerne logger data hele tiden, og en gang i timen sendes data, som kan tilgås online. En undtagelse fra dette er hvis der registreres en overskridelse, så sendes data med det samme. Ved en overskridelse af grænseværdierne, går alarmen øjeblikkeligt i gang. Det foregår enten via e-mail/SMS, blink eller lydsignal på byggepladsen – eller hvis det ønskes, kan metoderne kombineres. På den måde kan du og dine kolleger trygt arbejde med visheden om, at der straks gives besked, hvis målingerne opfanger noget.

   

  Og husk at varsle naboer til byggeområdet i god tid om det forestående arbejde, så du overholder lovgivningen og slipper for klager.

   

  FAQ

   

  Hvordan beskyttes en fredet ejendom i nærheden af en byggeplads?
  Med vibrationsmålinger fra IN-SITU Consult får du vished for, at en eventuel fredet ejendom nær byggepladsen ikke tager skade, imens arbejdet står på.


  Hvordan sikrer vi den rette vibrationsmåling forud for et byggeri?
  For at forebygge skader på ejendomme i nærheden af den byggeplads, du skal arbejde på, bør I allerede tidligt i forløbet hyre IN-SITU Consult til vibrationsmåling.


  Hvordan udføres vibrationsmåling ved et byggefelt?
  Hos IN-SITU Consult følger vi den tyske standard DIN 4150-3, når det kommer til vibrationsmåling. Dermed er du sikker på, at alle trin i processen kommer med.

  Læs mere
 • Droneinspektion
  08/02/2023
  Droneinspektion af naturområder: kortlægning og optælling af vildt

  En droneinspektion kan være brugbar i mange henseender – fx i forbindelse med kortlægning af naturområder eller optælling af vildt. Læs med og se, om det er den rette løsning for dig.

   

  Indtil for ganske nylig har optælling af vildt været baseret på estimater, der i sagens natur har båret præg af en vis usikkerhed. Et godt overblik over populationen er dog en forudsætning for en effektiv forvaltning af området, og derfor er optælling af vildt med termisk kamera – i form af en droneinspektion – en metode, der vinder mere og mere frem.

   

  Med en droneinspektion forbedrer du mulighederne for at få mere præcise estimater på vildtpopulationen i dit område, og det foregår helt uden forstyrrelse af vildtet.

   

  Droneinspektion med termisk kamera

  En droneinspektion med termisk kamera foregår fra luften, og det er muligt at kortlægge meget store naturområder uden at forstyrre dyrelivet. Det termiske kamera kan ikke se igennem træerne, men det kan spore varmeforskelle og opfanger derfor varmen fra større pattedyr som hjortevildt – selv når de skjuler sig i landskabet.

   

  Ud fra droneoptagelserne er det desuden muligt at artsbestemme det enkelte dyr ud fra størrelsen kombineret med kendskab til områdets sammensætning af hjortearter, ligesom man ud fra dyrenes temperatur såvel som størrelse kan give et godt estimat på kønnet for voksent vildt.

   

  For at få den bedst mulige optælling af vildtet anbefaler vi, at droneinspektionen foretages i årets kolde måneder – optimalt set fra november til februar. Her er der en store varmekontrast mellem vildtet og den omkringværende luft, og dermed bliver det lettere at se dyrene. Samtidig er der i denne periode ikke blade på løvtræerne, hvilket igen gør det nemmere at se vildtet.

   

  Kortlægning og analyse af naturområder

   

  Tilsyn og optælling af vildt med termisk kamera er ikke den eneste grund til at overveje en droneinspektion af dit naturområde; også i forbindelse med kortlægning, vedligeholdelse og analyse af et givent område kan det være en effektiv metode.

   

  Store naturområder kan være svære at føre tilsyn med, ligesom det i særdeleshed kan være svært at dokumentere ændringer over tid. Med en droneinspektion er det muligt at overflyve et givent naturområde – hvad enten det er i forbindelse med kortlægning af området, overblik over landskabets udvikling eller optælling af dyr eller planter – og efterfølgende få en detaljeret rapport med opmålinger og/eller billeder til dokumentation.

   

  En droneinspektion er det perfekte værktøj til at give et her og nu-billede af et naturområde, ligesom det er et effektivt redskab til overvågning over tid; det er nemlig muligt at flyve efter faste koordinater og dermed få billeder fra nøjagtig samme vinkel gang på gang. På den måde sikrer du et konsistent datasæt, som kan anvendes til at træffe beslutninger om eksempelvis vedligeholdelse og andre tiltag, der kan styrke arbejdet i det respektive område.

   

  Hør mere om mulighederne med droneinspektion

   

  Overvejer du, om en droneinspektion kan være den rette løsning i dit tilfælde, skal du ikke tøve med at kontakte os. Hos IN-SITU Consult har vi mange års erfaring med droner og den medfølgende software, og vi kan levere de ønskede data i flere forskellige formater, så det matcher dit behov.

   

  FAQ

   

  Hvornår er det bedst at foretage optælling af vildt med drone?
  En droneinspektion til optælling af vildt bør foretages i de kolde måneder – optimalt fra november til marts. Her er der størst forskel på dyrenes kropstemperatur og den omkringliggende luft, hvilket gør det lettere at se dem med det termiske kamera. Derudover er der i denne periode ikke blade på løvfældende træer.


  Kan en droneinspektion anvendes i forbindelse med kortlægning af et område?
  Ja. En droneinspektion er et effektivt redskab til kortlægning af både små og store områder enten for at dokumentere områdets udvikling eller forud for et større vedligeholdelses- eller anlægsarbejde.


  Kan man fastsætte arter og køn af vildtet med en droneinspektion?
  Ofte vil det være muligt at estimere arts- og kønsfordelingen af vildtet på baggrund af dyrets størrelse i kombination med et godt lokalkendskab til sammensætningen af vildt i området.

  Læs mere